Course Content
संस्कृताध्ययनविधि
0/30
Environmental Studies
English Language and Linguistics
National Movement 1
Private: BA Sanskrit
About Lesson

Unit-1

1-10 श्लोकाः

कविकुलगुरुणा कालिदासेन प्रणीतस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीय: सर्ग: अत्र समारभ्यते। दिलीपमहाराजस्य नन्दिनीपरिचरणं, राज्ञः दृढभक्तिपरीक्षणं तथा नन्दिनीवरप्रसादश्च सर्गेऽस्मिन् प्रतिपाद्य विषयः।

उद्देश्यानि।(Learning Outcomes)

१. पद्यं (श्लोकं)यतितालानुसारम् आलपति।
२. महाकविं कालिदासं, तस्य ग्रन्थान् च परिचिनोति।
३. महाकाव्येषु रघुवंशस्य प्राधान्यं जानाति।
४. आधुनिकं भरणाधिकारिणं प्रति तुलनां करोति।
५. काव्यरसानुभूतिं अनुभूयते।
६. अलङ्कारप्रयोगे, विशिष्य उपमालङ्कारप्रयोगे कालिदासस्य अनितरसाधारणीं प्रतिभां जानाति।
७. नूतनपदावलीं वर्धयति।
८. आशयावगति: जायते।
९. धातुपदलकारपुरुषवचनानि जानाति।

प्राग्व्यपेक्षाः (Prerequisites)

अध्यापक:   – हे छात्रा:, कवि: काव्यं चेति पदद्वयं युष्माभि: श्रुतपूर्वं वा न वा?
छात्रा:         – श्रुतमेव।
अध्यापक:   – एवं चेत् कतिपयानां कवीनां नामानि वदन्तु।
छात्रा:         – भासभारविकालिदासादय:।
अध्यापक:   – एतादृशानां कवीनां कर्म एव काव्यम्। संस्कृतसाहित्ये विद्यमानानि महाकाव्यानि ज्ञातं वा                     न वा?
छात्रा:          – ज्ञातम् एव।
अध्यापक:    – यदि चेत् तानि कानि?
छात्रा:          – नैषधम्, किरातार्जुनीयम्, शिशुपालवधम्, कुमारसम्भवम्, रघुवंशम् चेति।
अध्यापक:     – तेषु अन्तिमद्वयं महाकविना कालिदासेन प्रणीतं भवति।
छात्रा:           – कालिदासस्य कालः?
अध्यापक:     – क्रिस्तो: पूर्वं प्रथमशतकं आसीदिति पण्डिताः मन्यन्ते। स: प्रतिभावान्                                       भावनाकुबेर: कश्चन महाकविरासीत्। कवीनां कवि: एव महाकवि:।                                             विक्रमादित्यमहाराजस्य विद्वत्सभायां नवरत्नेष्वन्यतम: आसीत् अयं महाकवि:।
           धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशङ्कुवेतालभट्टघटकर्परकालिदासा:।
           ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेर्सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नवविक्रमस्य।।
इतीयं भणिति: सुतरां प्रसिद्धमेव। उपमालङ्कारप्रयोगे अनितरसाधारणप्रतिभावान् आसीत् अयं महाकवि:। बहूनि निदर्शनानि सन्ति। तदन्विष्य पश्यन्तु।
तस्य कृतित्वेन उपलब्धमानानि ग्रन्थतल्लजानि न केवलं संस्कृतसाहित्ये किन्तु लोकसाहित्ये अपि अनितरसाधारणीं कविताकाÏन्त प्रसार्य सर्वोत्कर्षेण वरीवर्ति इति वक्तुं न कापि संशीति: वर्तते। तेषु अभिज्ञानशाकुन्तलम्, मालविकाग्निमित्रम्, मेघदूतम् इत्यादय: साहित्यनभोमण्डले सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते। प्रथितप्रभावस्य महाकवेरस्य प्रतिभावल्लर्यां विकसिते द्वे महाकाव्येस्त: कुमारसम्भवं रघुवंशं च इति।
रघुवंशम् अधिकृत्य वयम् अत्र पठाम:। रघो: वंश: रघुवंश:। वंशं नाम कुलम्। एकोनविंशतिसर्गात्मके अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तानां रघुकुलजातानां राज्ञां कथा प्रतिपाद्यते। सर्वैरादृतस्यास्य महाकाव्यस्य द्वितीय: सर्ग: अस्माकं पाठ्यविषय:।
द्वितीयसर्गप्रवेशिका।
प्रथमसर्गे सभार्य: राजा दिलीप: कुलगुरो: वसिष्ठस्य आश्रमम् उपेत्य कामधेनुसुतां नन्दिनीं परिसेवितुम् आरब्धवान्। यदा नन्दिनी निद्रां प्राप तदा दिलीपःआस्तीर्य तस्या सकाशं शेतवान् आसीत्। अतिप्रभाते महर्षिशिष्याणां मन्त्रोच्चारणध्वनिमाकण्र्य सुप्तोत्थित: महाराज: भूयोऽपि तस्या: परिचरणे श्रद्धावान् आसीत्।

मुख्यपदानि (Key terms) 

प्रजानामधिप: श्रुतेरिवार्थं, सौरभेयीं, स्ववीर्यगुप्ता, द्विपेन्द्र:, आचारलाजै:, समाराधनतत्परः, छायेव, अधिज्यधन्वा, पाश्र्वद्रुमाः।

Discussion: 

. दिलीप: धेनुं मुमोच।
                                       अथ प्रजानामधिप: प्रभाते
                                       जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्।
                                       वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां
                                       यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच।।।।
पदच्छेद: – प्रजानामधिप:     – प्रजानाम् +अधिप:।
धेनुमृषेर्मुमोच – धेनुम् +ऋषे: +मुमोच।
अन्वय:                                      अन्वयार्थ:
अथ                            –  कुलगुरो: वसिष्ठस्य उपदेशानन्तरम्। प्रभाते – उषसि।
यशोधन:                       – कीर्तिमान्।
प्रजानामधिप:                  – जनानामधिप: राजा दिलीप:।
जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्  – जायया भार्यया, प्रतिग्रहीतं स्वीकृतं, गन्धमाल्यां

                                               सुगन्धपूरितचन्दनमालादिभि: अर्चिताम्।
पीतप्रतिबद्धवत्साम्           – पय: पाययित्वा बद्धवत्साम्।
ऋषे:                            – मुने:।
धेनुं                              – गां नन्दिनीम्।
वनाय                           – काननाय।
मुमोच                          – मोचितवान्।

सार: – वसिष्ठस्य उपदेशानुसारेण प्रभाते राज्ञ: दिलीपस्य धर्मपत्नी सुदक्षिणा गन्धमाल्यादिभि: धेनुं नन्दिनीम्
अर्चयामास। तत: वत्सं दुग्धं पाययित्वा बबन्ध। अनन्तरं यशस्वी दिलीप: स्वच्छन्दगमनाय तां नन्दिनीं
वनाय मुमोच।
विग्रह: – यशोधन: -यश एव धनं यस्य स:।
क्रिया – मुमोच। मुच्लृ मोचने परस्मैपदी लिट् प्रथमपुरुष एकवचनम्।
मुमोच – मुमुचतु: – मुमुचु:।

. सुदक्षिणा नन्दिनीमनुससार।
                                                    तस्या: खुरन्यासपवित्रपांसु-
                                                    मपांसुलानां धुरि कीर्तनीया।
                                                    मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी
                                                    श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्।।।।
पदच्छेद: – श्रुतेरिवार्थं – श्रुते: +इव +अर्थंम्।
स्मृतिरन्वगच्छत् – स्मृति: +अन्वग

अन्वय:               अन्वयार्थ:
अपांसुलानां          – पतिव्रतानां।
धुरि                   – अग्रे।
कीर्तनीया             – परिगणनीया।
मनुष्येश्वरधर्मपत्नी   – नरपते: भार्या।
तस्या:                 – धेन्वा: नन्दिन्या:।
खुरन्यासपवित्रपांसुं – खुरविक्षेपणेन पवित्रीकृतपांसुसहितम्।
मार्गं                    – पन्थानम्।
श्रुते: अर्थं स्मृति: इव  – वेदस्यार्थं स्मृति: यथा।
अन्वगच्छत्            – अन्वसरत्।

सार: – पतिव्रतासु प्रथमगणनीया राज्ञ: दिलीपस्य धर्मपत्नी सुदक्षिणा नन्दिन्या: खुरविक्षेपेण पवित्रीकृतपांसुसहितं
मार्गं यथा श्रुते: अर्थं स्मृति: अनुसरति, तथा अनुससार।
अलङ्कार: – उपमा। ‘उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयो:’
विग्रह: – अपांसुलानाम् – न विद्यमान: पांसु: यस्या: सा अपांसुला, तासाम्।
धर्मपत्नी – धर्माय (धर्मार्थं) पत्नी।
क्रिया – अन्वगच्छत् – अनु इत्युपसर्गपूर्वक गम्लृ गतौ धातो: परस्मैपदि लङ् प्रथमपुरुष एकवचनम्।
अन्वगच्छत् – अन्वगच्छताम् – अन्वगच्छन्।

. राजा पत्नीं निवत्र्य धेनुं जुगोप।
                                                      निवत्र्य राजा दयितां दयालु-
                                                      स्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभि:।
                                                       पयोधरीभूतचतुस्समुद्रां
                                                       जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम्।।।।
पदच्छेद: – सुरभिर्यशोभि: – सुरभि: अ यशोभि:।
धरामिवोर्वीम् – धराम् + इव अऊर्वीम्।
अन्वय:                    अन्वयार्थ:
दयालु:                   –  कारुणिक:।
यशोभि:                  –  कीर्तिभि:।
सुरभि:                    –  मनोज्ञ:।
राजा                       –  दिलीप:।
दयितां                     –  पत्नीम्।
निवत्र्य                      –  प्रतिनिवृत्य।
तां सौरभेयीं               –  तां नन्दिनीं।
पयोधरीभूतचतुस्समुद्रां  –  चतुस्समुद्रा: पयोधरीरूपेण वर्तमानां।
गोरूपधरां                 –  गोरूपधारिणीं।
ऊर्वीम् इव                –  वसुधामिव।
जुगोप                     –  अरक्षत्।
सार: – परमकारुणिक: कीर्तिमान् स राजा दिलीप: स्वपत्नीं निवत्र्य पयोधररूपेण वर्तमानां चतुस्समुद्रसहितां
गोरूपधारिणीं नन्दिनीं भूमिम् इव अरक्षत्।
विग्रह: – सौरभेयीम् – सुरभे: अपत्यं स्त्री सौरभेयी, ताम्।
दयालु: – दया अस्य अस्तीति।
क्रिया – जुगोप – गुपू रक्षणे धातु लिट् परस्मैपदी प्रथमपुरुष एकवचनम्।
जुगोप – जुगुपतु: – जुगुपु:।

. दिलीप: स्वानुचरान् परावर्तयति।
                                                      व्रताय तेनानुचरेण धेनो
                                                      न्र्यषेधि शेषोऽप्यनुयायिवर्ग:।
                                                       न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा
                                                       स्ववीर्यगुप्ता हि मनो: प्रसूति:।।।।
पदच्छेद: – तेनानुचरेण – तेन +अनुचरेण।
धेनोन्र्यषेधि – धेनो: +न्यषेेधि।
शेषोऽप्यनुयायिवर्ग: – शेष: +अपि +अनुयायिवर्ग:।
चान्यतस्तस्य – च +अन्यत: +तस्य।
अन्वय:                    अन्वयार्थ:
व्रताय                    – नियमानुष्ठानाय।
धेनो:                    – नन्दिन्या:।
अनुचरेण                – सेवकेन
तेन                       – दिलीपेन
शेष:                     – अवशिष्ट:
अनुयायिवर्ग: अपि    – अनुचरवर्ग: अपि
न्यषेधि                  – निवर्तयामास।
अस्य                     – राज्ञ:
शरीररक्षा                – शरीरस्य रक्षणं
अन्यत: न                – अपरपुरुषेण न करणीय:।
हि                         – कुत: इति चेत्
मनो: प्रसूति:            – मनुवंशजात:
स्ववीर्यगुप्ता             – स्वशक्त्या एव रक्षणीया (भवति)

सार: – धेनो: संरक्षणे कृतनिश्चय: दिलीप: शेषान् अनुयायिवर्गान् अपि प्रतिनिवर्तयामास। यत: मनुवंशजाता:
स्ववीर्यगुप्ता एव। स्वशरीरसंरक्षा इतरै: न कर्तव्या।
अलङ्कार:- काव्यलिङ्गालङ्कार:। ‘समर्थनीयस्यार्थस्य समर्थनं काव्यलिङ्गम्’ ।
विग्रह: – शरीररक्षा – शरीरस्य रक्षा।
अनुचर: – अनु पश्चात् चरतीति।
क्रिया – न्यषेधि – नि षिध् कर्मणि-लङ्-प्र-पु-ए-व।

. दिलीपस्य नन्दिनीसेवाप्रकार:।
                                                  आस्वादवद्भि: कवलैस्तृणानाम्
                                                   कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च।
                                                   अव्याहतै: स्वैरगतै: स तस्या:
                                                    सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत्।।।।
पदच्छेद: – कवलैस्तृणानाम् – कवलै: अ तृणानाम्।
कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च – कण्डूयनै: +दंशनिवारणै: +च।
समाराधनतत्परोऽभूत् – समाराधनतत्पर: +अभूत्।
अन्वय:                   अन्वयार्थ:
सम्राट् स:                 – चक्रवर्ती स दिलीप:
आस्वादवद्भि:           – स्वादिष्टै:
तृणानां कवलै:          – तृणानां ग्रासै:
कण्डूयनै:                – खर्जनै:
दंशनिवारणै: च         – वनमक्षिकाणां दूरीकरणै: च
अव्याहतै: स्वैरगतै:     – अप्रतिहतै: स्वच्छन्तगमनै:
तस्या:                     – धेन्वा:
समाराधनतत्पर:         – परिचरणे तत्पर:
अभूत्                      – अभवत्।
सार:- महाराज: दिलीप: गुरो: वसिष्ठस्य धेनो: परिचरणे दत्तश्रद्ध: अभवत्। स: नन्दिन्यै
रसयुक्ततृणकबलान् प्रायच्छत्, गात्रं कण्डूययन्् मक्षिकान् निवारयत्। धेन्वा: स्वच्छन्दगमने साहाय्यम्
अकरोत्। एवं स नन्दिनीम् असेवत।
विग्रह: – दंशनिवारणै: – दंशानां निवारणं दंशनिवारणं, तै:।
क्रिया – अभूत् – भूधातु-परस्मैपदी-लुङ्-प्रथमपुरुष-एकवचनम्।
अभूत् – अभूताम् – अभूवन्।

. दिलीप: छायेव गाम् अन्वगच्छत्।
                                                      स्थित: स्थितामुच्चलित: प्रयतां
                                                      निषेदुषीमासनबन्धधीर:।
                                                       जलाभिलाषी जनमाददानां
                                                      छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्।।।।
पदच्छेद: – स्थितामुच्चलित: – स्थिताम् +उच्चलित:।
निषेदुषीमासनबन्धधीर: – निषेदुषीम् +आसनबन्धधीर:।
छायेव – छाया +इव।
भूपतिरन्वगच्छत् – भूपति: +अन्वगच्छत्।
अन्वय:                   अन्वयार्थ:।
भूपति:                   – राजा
तां                         – धेनुं
स्थितां स्थित:             – यदा तिष्ठति तदा तिष्ठन्
प्रयाताम् उच्चलित:     – नन्दिन्यां प्रयातां राजा अपि चलितवान् निषेदुषीं – तस्याम् उपविष्टायां
आसनबन्धधीर:         – आसने उपविष्ट: सन्।
जलमाददानां             – जलं पिबन्त्यां
जलाभिलाषी              – जलमभिलषन्
(एवं) छाया इव          – प्रतिबिम्बम् इव
अन्वच्छत्                  – अनुजगाम ।
सार: – महाराज: दिलीप: नन्दिनीं छाया इव अनुससार। नन्दिन्यां स्थितायां राजा अतिष्ठत्। तस्यां गतायां
सोऽपि अगच्छत्, तस्याम् उपविष्टायां सोऽपि उपविवेश, तस्यां जलं पिबन्त्यां स: स्वयं जलाभिलाषी
अवर्तत। एवं छाया इव राजा धेनुम् अन्वगच्छत्।
विग्रह: – जलाभिलाषी – जलम् अभिलषति इति।
भूपति: – भुव: पति: ।
क्रिया – अन्वगच्छत् – अनु उपसर्गपूर्वकगम्लृ गतौ धातो:-परस्मैपदि-लङ्-प्रथमपुरुषैकवचनम्।
अन्वगच्छत् – अन्वगच्छताम् – अन्वगच्छन्।
अलङ्कार: – उपमालङ्कार:।

. दिलीप: राजचिह्नानि परित्यजति।
                                                    स न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं
                                                     तेजोविशेषानुमितां दधान:।
                                                     आसीदनाविष्कृतदानराजि-
                                                     रन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र:।।।।
पदच्छेद: – न्यस्यचिह्नामपि – न्यस्यचिह्नाम् +अपि।
आसीदनाविष्कृतदानराजि: – आसीत् +अनाविष्कृतदानराजि:।
अन्तर्मदावस्थ: – अन्त: +मदावस्थ:।

अन्वय:                  अन्वयार्थ:
न्यस्तचिह्नामपि       – उपेक्षितराजचिह्नामपि
तेजोविशेषानुमितां   – प्रभावातिशयेनानुमितां
राजलक्ष्मीं             – राजैश्वर्यं
दधान:                  – धारयन्
स:                       – स राजा दिलीप:
अनाविष्कृतदानराजि: – अप्रकटितमदरेख:।
अन्तर्मदावस्थ:          – अन्तर्गतमदावस्थ:
द्विपेन्द्र: इव             – गजेन्द्र: इव
आसीत्                  – अभवत्।
सार: – दिलीपमहाराज: सर्वाण्यपि राजचिह्नानि उपेक्षितवान्। तथापि तस्य प्रतापातिशयेन
राजलक्ष्मीं धारयन् स: अप्रकटीकृतमदरेख: अन्तर्गतमदावस्थ: गजश्रेष्ठ: इव आसीत्।
विग्रह: – न्यस्तचिह्नाम् – न्यस्तानि चिह्नानि यस्या: सा न्यस्तचिह्ना, ताम्।
तेजोविशेषानुमितां – तेजोविशेषेण अनुमिताम्।
राजलक्ष्मीं – राज्ञ: लक्ष्मी राजलक्ष्मी, ताम्।
क्रिया – आसीत् – अस भुवि धातु परस्मैपदी लङ् प्रथमपुरुषैकवचनम्।
आसीत् – आस्ताम् – आसन्।

. अधिज्यधन्वा स दुष्टसत्वानां विनयनं करिष्यन्निव ददर्श।
                                                लताप्रतानोद्ग्रथितै: स केशै-
                                                 रधिज्यधन्वा विचचार दावम्।
                                                  रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनो-
                                                  र्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्वान्।।।।
पदच्छेद: – केशैरधिज्यधन्वा – केशै: +अधिज्यधन्वा।
रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनो: – रक्षापदेशात् +मुनिहोमधेनो:।
विनेष्यन्निव – विनेष्यन् +इव।
अन्वय:                   अन्वयार्थ:
लताप्रतानोद्ग्रथितै:   – वल्लीनां तन्तुुभि: बन्धितै:
केशै:                  – कुन्दलै:
स:                    – राजा
अधिज्यधन्वा        – शस्त्रप्रयोगाय उद्युक्त:
मुनिहोमधेनो:      – मुने: यागधेनो: नन्दिन्या:
रक्षापदेशात्        – रक्षाव्याजेन
वन्यान्               – वने स्थितान्
दुष्टसत्वान्          – हिंस्रजन्तून्
विनेष्यन् इव        – शिक्षयिष्यन् इव
दावं                  – वनं
विचचार             – सञ्चरितवान्।
सार: – वल्लीनां कुटिलतन्तुभि: बद्धकेश: राजा शस्त्रप्रयोगाय उद्यत: सन् मुने: होमधेनो: रक्षाव्याजेन वन्यान्
क्रूरजन्तून् शिक्षयिष्यन् इव वने सञ्चचार।
विग्रह: – लताप्रतानोद्ग्रथितै: – लतानां प्रतानै: उद्ग्रथिता: लताप्रतानोद्ग्रथिता:, तै:।
अधिज्यधन्वा – अधिज्यं धनु: यस्य स:।
क्रिया – विचचार – चर् धातोः लिट् प्र-पु-ए-व।
विचचार – विचेरतुः – विचेरुः

. पाश्र्वद्रुमा: पक्षिणां विरावै: राज्ञ: दिलीपस्य जयशब्दमुदीरयामासु:।
                                                 विसृष्टपाश्र्वानुचरस्य तस्य
                                                   पाश्र्वद्रुमा: पाशभृता समस्य।
                                                   उदीरयामासुरिवोन्मदाना-
                                                   मालोकशब्दं वयसां विरावै:।।।।
पदच्छेद: – उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् – उदीरयामासु: +इव +उन्मदानाम्।
अन्वय:                     अन्वयार्थ:
विसृष्टपाश्र्वानुचरस्य    – परित्यक्तसेवकवर्गस्य
पाशभृता समस्य         – वरुणेन तुल्यस्य
तस्य                       – राज्ञ: दिलीपस्य
पाश्र्वद्रुमा:                – उभयत: स्थिता: वृक्षा:
उन्मदानां                  – उत्कटमदानां
वयसां                      – खगानां
विरावै:                    – शब्दै:, कूजनै:
आलोकशब्दं            – जयशब्दं
उदीरयामासु: इव      – अवदन् इव।
सार: परित्यक्तानुचरस्य वरुणतुल्यस्य राज्ञ: पाश्र्वस्थिता: वृक्षा: तत्रस्थानां पक्षिणां विरावै: जयशब्दमुदीरयन्ति
इवासन्।
विग्रह: – विसृष्टपाश्र्वानुचरस्य – विसृष्टा: पाश्र्वानुचरा: येन स: विसृष्टपाश्र्वानुचर: , तस्य।
पाशभृता – पाशं बिभर्ति इति पाशभृत्, तेन।
पाश्र्वद्रुमा: – पाश्र्वयो: स्थिताःद्रुमा:।
क्रिया – उदीरयामासु: – उत् पूर्वकईर् धातुः लिट् प्र-पु-ब-व।
अलङ्कार: – उत्प्रेक्षालङ्कार: – सम्भावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना।

१॰. बाललता: कुसुमै: तमवाकिरन्।
                                                      मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं
                                                     तमच्र्यमारादभिवर्तमानम्।
                                                      अवाकिरन् बाललता: प्रसूनै-
                                                      राचारलाजैरिव पौरकन्या:।।१॰।।
पदच्छेद: – मरुत्प्रयुक्ताश्च – मरुत्प्रयुक्ता: +च।
तमच्र्यमारादभिवर्तमानम् – तम् +अच्र्यम् अ आराद् +अभिवर्तमानम्। प्रसूनैराचारलाजैरिव – प्रसूनै: +आचारलाजै: अइव।
अन्वय:                     अन्वयार्थ:
मरुत्प्रयुक्ता:          – वायुना प्रेरिता:
बाललता:              – लघुवल्लर्य:
आरात् अभिवर्तमानं – समीपे स्थितं
मरुत्सखाभं         – अग्नितुल्यशोभं
तं                      – तं राजानं
प्रसूनै:                – कुसुमै:
आचारलाजै:         – पूजार्थम् उपयुज्यमानधान्यै:
अवाकिरन् इव     – अर्पयामासु: इव।

सार: – वायुना प्रेरिता: बालवल्लर्य: समीपस्थं अग्निसदृशशोभं राजानं दिलीपं कुसुमै: अर्चयामासु:। पूजार्थम्
उपयुज्यमानै: आचारलाजै: अवाकिरन् इव आसीत्।
विग्रहा: – मरुत्प्रयुक्ता: – मरुत: प्रयुक्ता:।
मरुत्सखाभं – मरुत: सखा मरुत्सखः, मरुत्सखः इव आभा यस्य स: मरुत्सखाभ:, तम्।
आचारलाजै: – आचारार्थं लाजा: आचारलाजा:, तै:।
क्रिया – अवाकिरन् – अव पूर्वक कॄ विक्षेपे धातो: परस्मैपदी-लङ्-प्रथमपुरुष:-बहुवचनम्।
अवाकिरत् – अवाकिरताम् – अवाकिरन्। –

पुनरावृत्तिः (Recap)

 • सुदक्षिणया अर्चितां धेनुं राजा वनाय मोचयामास।
 • नन्दिन्या: खुरन्यासेन पवित्रीकृतं मार्गं राज्ञ: धर्मपत्नी अनुससार।
 • राजा दयितां निवत्र्य गोरूपधरां भूमिम् इव वर्तमानां गाम् अरक्षत्।
 • तत: स: अन्यान् अनुचरवर्गानपि निवर्तयामास। यत: मनुवंशीया: स्ववीर्यगुप्ता: भवन्ति।
 • धेनो: शुश्रूषायां दत्तश्रद्ध: आसीत् दिलीप:।
 • यानि यानि कार्याणि नन्दिनी करोति, तानि तानि राजापि कृतवान्।
 • छाया इव राजा धेनुमनुससार।
 • उपेक्षितराजचिह्नोऽपि स दिलीप: प्रतापातिशयेन गजश्रेष्ठ: इव विराजमान: आसीत्।

वस्तुनिष्ठप्रश्नाः (Objective type questions)

१. धेनुमृषेर्मुमोच – क:?
२. जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम् – कां जुगोप?
३. राजा कदा धेनुं मुमोच?
४.अधिज्यधन्वा राजा कुत्र विचचार?
५.का इव राजा धेनुमनुससार?

एकेन वाक्येन द्वाभ्यां वा उत्तराणि लिखत।(Answer the following questions in one or two sentences)

१. सुदक्षिणा धेनो: मार्गम् अन्वगच्छत् – कथम्?
२. तेजो विशेषानुमितां दधान: – क:? कां दधान:?
३. न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायिवर्ग: – केन? कुत:?
४. छायेव तामन्वगच्छत् – क:? काम्? कथम्?

निर्देशानुसारमुत्तरत

 1. विग्रह्णीत
  क. यशोधन:।
  ख. अपांसुलानाम्।
  ग. सौरभेयीम्।
  घ. अनुचर:
  ङ. मरुत्प्रयुक्तः।
 2. पदच्छेदं कुरुत।
  क. श्रुतेरिवार्थम्।

  ख. इवोर्वीम्।
  ग. तेनानुचरेण।
  घ. तत्परोऽभूत्।

निर्दिष्टाभ्यासः (Assignment)

१. दिलीपस्य धेनपरिचरणं विशदयत।
२. कालिदासस्य रघुवंशे तृतीयसर्गे प्रथमाः पञ्चश्लोकाः सविस्तरं पठन्तु

उत्तराणि (Answer to Objective type questions)

१. दिलीप:।
२. नन्दिनीम्।
३. प्रभाते।
४. वने।
५. छाया।

अधिकवाचनाय ग्रन्थाः (suggested Readings)

१. कालिदास:, रघुवंशमहाकाव्यम्, सर्गः द्वितीयः, व्याख्या पि.के.रामचन्द्र अय्यर्, आर्.एस्.वाध्यार् आन्ड्
    सन्स्, कल्पात्ति, पालक्काट्,2013।
२. कालिदास:, रघुवंशमहाकाव्यम्, व्याख्या,कुट्टिकृष्णमारार्, मातृभूमि पब्लिक्केषन्स्, कोट्टयम्।
३. कालिदासः, रघुवंशमहाकाव्यम्,हिंदी टीका, श्रीब्रह्मशङ्करमिश्रः साहित्यशास्त्री.चौखम्बा संस्कृतसीरीज़
    बनारस।