...

ലോഗോ റിലീസ്... READ MORE

...

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി 18 ഫെബ്രുവരി,2024 നടന്ന മുഖാമുഖം പരിപാടി - ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പ്രത്യേക പ്രശംസ :... READ MORE

...

Celebrating the dedication of the First Phase... READ MORE

REGIONAL CENTRE – THALASSERY

RC Director : Dr. ABDUL GAFOOR . C V (Director)

Contact : 9188922089

Email :rctdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE KOZHIKODE

RC Director : Dr. ABDUL GAFOOR . C V (Incharge)

Contact : 9188922089

Email :rckdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE – ERNAKULAM

RC Director : TOJO MON MATHEW (Director)

Contact : 9447419840

Email :rcedirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE – PATTAMBI

RC Director : TOJO MON MATHEW (Incharge)

Contact : 9447419840

Email :rcpdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE -HEAD QUARTERS

RC Director : Dr. Vincent B. Netto (Director)

Contact : 8301045215

Email :vincent.netto@gmail.com

Read More...
UGC APPROVED PROGRAMMES