...

"സമന്വയ "- ജയിൽ അന്തേവാസികൾക്കായുള്ള സൗജന്യ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി... READ MORE

REGIONAL CENTRE – THALASSERY

RC Director : Dr. ABDUL GAFOOR . C V (Director)

Contact : 9188922089

Email :rctdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE KOZHIKODE

RC Director : Dr. ABDUL GAFOOR . C V (Incharge)

Contact : 9188922089

Email :rckdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE – ERNAKULAM

RC Director : TOJO MON MATHEW (Director)

Contact : 9447419840

Email :rcedirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE – PATTAMBI

RC Director : TOJO MON MATHEW (Incharge)

Contact : 9447419840

Email :rcpdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE -HEAD QUARTERS

RC Director : Dr. Vincent B. Netto (Director)

Contact : 8301045215

Email :vincent.netto@gmail.com

Read More...
UGC APPROVED PROGRAMMES
Inaugration
Onam Celebration
Republic Day